Waar de school voor staat

a. Missie en visie van de school

De Luc Stevensschool biedt een kind zoveel mogelijk dat wat hij of zij nodig heeft. Onderwijs op maat, denken in mogelijkheden, een veilige leeromgeving en naast kennisdoelen, ook aandacht voor sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Hiermee willen we een kind (weer) plezier in het leren geven. Het niveau waarop de kinderen werken is evenals de instructie aangepast aan de kinderen. In de meeste gevallen sluiten we aan op het kennisniveau van het kind. Het aanbod aan leerstof is gelijk aan de reguliere basisschool en kunnen we aanbieden. We hanteren hiervoor de begrippen van Luc Stevens; de naamgever van onze school.

 

                               Relatie → Ik kan het samen

                               Autonomie → Ik kan het zelf

                               Competentie → ik kan het.

 Dit uit zich in de volgende belangrijke doelen, te weten:

 

  1. De school is een veilige plek
  2. We gaan op een goede manier met elkaar om
  3. We helpen de kinderen en houden rekening met onderlinge verschillen
  4. We werken naar zelfstandigheid van de kinderen
  5. We gaan uit van de mogelijkheden van een kind
  6. We werken aan een goed schoolklimaat
  7. We houden ons aan regels en afspraken
  8. We zijn duidelijk, consequent en streng als dat nodig is.

 Aangezien het gaat om een gemeenschap gelden bovenstaande zaken ook voor ouders en personeelsleden van de school.

 De Luc Stevensschool valt onder het bestuur van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO). Ze wordt controleerbaar en democratisch bestuurd. Door goede samenwerking met de medezeg-genschapsraad (MR), hebben ouders een stem in de totstandkoming van het schoolbeleid.


b. Doelstellingen van de school

 

De school is een plek waar we ons veilig voelen.

Om plezier in school te krijgen moet een kind zich veilig voelen. Een kind moet het gevoel hebben dat het serieus genomen wordt en dat er naar hem wordt geluisterd. Een kind moet weten dat de leerkracht er voor hem is en dat deze het vertrouwen heeft in de mogelijkheden van zijn verdere ontwikkeling. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan kan een kind ook werkelijk tot goed leren komen. Een goede sfeer in de school is hierbij heel belangrijk. Om die te bereiken wordt aan de volgende zaken extra aandacht besteed.

 

We gaan op een goede manier met elkaar om.

Veel kinderen vinden het soms moeilijk om op een goede manier met  elkaar om te gaan. Ze maken ruzie of trekken zich juist terug, ze zijn brutaal of durven juist niets te zeggen. Om goed met elkaar om te gaan is het van belang, dat ze hun eigen gevoelens en die van anderen leren herkennen en dat ze leren om zich te beheersen. Om de kinderen hierbij te helpen gebruiken we op school een  speciaal lesprogramma:   ”De Vreedzame School”. Komend schooljaar besteden we extra aandacht aan het buitenspelen.

Wij helpen onze kinderen en houden daarbij rekening met de verschillen die er tussen hen bestaan.

Over leerkrachten kan je niet spreken zonder daar leerlingen bij te denken en omgekeerd. Leerlingen hebben het vertrouwen van leerkrachten nodig dat het zal lukken. Leerkrachten die met hun geduld, hun goede vragen naar de problemen die je als leerling met je werk kunt hebben, hun goede reactie op het goede moment, er voor zorgen dat je als leerling weer verder kunt.

 

We geven onze leerlingen steun in hun groei naar zelfstandigheid.

Wij zijn gewend om kinderen die ergens moeite mee hebben te helpen. Wij nemen dus als volwassenen een deel van de taak of het probleem van het kind over. Dit is soms nodig. Sturen in de ontwikkeling van uw kind vinden wij van belang.  Leren komt vaak alleen op gang met een goede begeleiding, maar wij willen hen niet van ons afhankelijk laten zijn. We proberen kinderen wel uit te dagen zichzelf te helpen. Wij zijn er voor hen wanneer dit nodig is. Een duidelijke structuur inclusief dagritme helpt de kinderen overzicht te krijgen over datgene wat er per dag plaatsvindt.

 

We gaan uit van een positieve, aanmoedigende en belonende aanpak, waarbij we de nadruk leggen op wat een kind juist wel kan.

Veel kinderen die op onze school komen, hebben het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden verloren. Ze denken vaak dat het leren van schoolzaken als lezen, taal en rekenen toch niet gaat lukken. Wij zien het als onze taak, kinderen dingen te laten doen waar ze goed in zijn . Daardoor groeit hun  zelfvertrouwen. We dagen kinderen uit om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren, zodat ze trots zijn op hun eigen vorderingen.

 

We werken met zijn allen aan een goed schoolklimaat.

Wij streven naar een schoolklimaat waarbinnen iedereen: leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig kunnen voelen. Daarvoor gelden er in de school regels en afspraken waar een ieder zich aan dient te houden.

 

We houden ons aan regels en afspraken.

Zonder regels hebben de kinderen geen houvast en zonder houvast kan een kind zich niet veilig voelen. Een kind moet weten waar de grenzen liggen, tot hoe ver het kan gaan. Daarom hebben wij regels en maken we samen met kinderen afspraken. Deze regels en afspraken gelden voor de hele school en worden regelmatig in alle groepen herhaald en besproken.

 

We zijn duidelijk, consequent en streng als het nodig is

Soms vinden kinderen dat moeilijk en daarom zijn er ook duidelijke afspraken over wat er gebeurt als kinderen zich ondanks alle inspanningen, begeleiding en begrip toch sprake is van het grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag is niet te tolereren en we treden streng op om kinderen tegen zichzelf en anderen te beschermen. Immers ons 1ste uitgangspunt is namelijk dat we onszelf veilig voelen.  U mag als ouder/verzorger van ons verwachten dat wij u hierbij betrekken, want het is van belang dat de school en de opvoeders gezamenlijk optrekken en helder optreden. We maken afspraken en deze leggen we dan in een verslag vast waarbij we u en uw kind vragen dit voor gezien te tekenen.  Sbo Luc Stevensschool is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn onder andere:

 

·         Pesten; we hanteren een pestprotocol.

·         Vernielingen.

·         Grof uitschelden van een leerling of volwassene.

·         Fysiek geweld in de beleving van de leerkracht.

 Om willekeur tegen te gaan maken we gebruik van stappenplannen en vaste procedures.    

 Kleding personeel, ouders en kinderen

Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.

 Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.