Het Schoolteam

De inzet van personeel

Aan de Luc Stevensschool zijn de volgende personeelsleden verbonden.

- De directie bestaande uit een adjunct-directeur en directeur.

- De groepsleerkrachten van iedere groep. Soms zijn er twee leerkrachten die samen de zorg hebben voor 1 groep. Het spreekt vanzelf dat zij regelmatig contact hebben met elkaar.

- De Intern begeleiders. Zij bewaken samen met de leerkrachten de voortgang van de leerlingen op school. Ze doen dat door de gemaakte testen van iedere leerling regelmatig te bespreken met de leerkracht en de andere zorgmedewerkers. Ook helpen ze de leerkrachten met het opstellen van leerprogramma's voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen.

- De orthopedagoge. Zij doet psychologisch onderzoek en bespreekt deze onderzoeken met ouders.

- De maatschappelijk deskundige. Zij doet huisbezoek bij de ouders van alle nieuwe kinderen. Bij deze bezoeken staat de ontwikkeling van het kind binnen het gezin centraal. Door een beter inzicht te hebben in de thuissituatie kunnen we het kind vaak beter op weg helpen. Indien nodig maakt de maatschappelijk deskundige nogmaals een afspraak. Bij deze schoolgids treft u een folder aan waarin u nog wat uitgebreider wordt geïnformeerd.

- De logopediste. Bij onze leerlingen worden leerproblemen vaak veroorzaakt door een achterstand in de spraak - taalontwikkeling. Alle nieuwe leerlingen worden aan het begin van het schooljaar door hen getest en de kinderen die daarvoor in aanmerking komen krijgen extra hulp.

- De vakleerkracht gymnastiek. De bovenbouwgroepen (6 t/m 8)  krijgen 2 keer per week les van de vakleerkracht. De overige groepen 1 keer en de groepsleerkracht geeft zelf ook één les.

- De creatief therapeute. Sommige kinderen vertonen een stoornis op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door onverwerkte traumatische gebeurtenissen uit het verleden. In hun spel beelden kinderen vaak onbewust hun gevoelens en problemen uit. Door het kind te observeren en zelf mee te spelen helpt de therapeut het kind om zelf meer inzicht in zijn problemen te krijgen en er beter mee om te gaan. Wanneer wij vinden dat een kind voor speltherapie in aanmerking komt, vragen wij hiervoor altijd vooraf toestemming aan de ouders.

- De Kinderoefentherapeuten cesar. Zij werken met kinderen met een motorische achterstand. Spelenderwijs worden diverse motorische vaardigheden geoefend en gestimuleerd. Als een kind in aanmerking komt voor behandeling, krijgt u daarvan bericht. Behandeling vindt plaats na verwijzing van de huisarts of kinderarts. Kinderoefentherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.

- De onderwijsassistentes en leraarondersteuners. De groepen 1 t/m 4 hebben een aantal dagen in de week hulp van een onderwijsassistente. Zij ondersteunen de leerkracht tijdens het werken in de klas. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht met kleine groepjes kinderen en verrichten hand- en spandiensten c.q. treffen voorbereidingen voor de volgende les.

- De psychologisch toetsassistent. Zij neemt op verzoek van de orthopedagoge diverse toetsen af.

- De onderwijssecretaresse. U hebt contact met haar bij de aanmelding en wanneer en sprake is van speciaal vervoer voor uw kind. U kunt bij haar uw kind ook ziek melden.

- De conciërge.

Het schoolteam

 

Onderwijspersoneel

groep 1/2a

groep 1/2b

groep 3  

groep 4

groep 4/5

groep 5

groep 6a

groep 6b

groep 6/7

groep 7a

groep 7b

groep 8a

groep 8b

mevr. Olga Eckhardt  en mevr. Perihan Turk

mevr. Victorine Dahl

mevr. Titianne van de Grift en mevr. Elise Kasse-Goud

mevr. Irma Verbrugge

mevr. Ingrid Willekers

mevr. Cindy van Vliet

mevr. Valentina Timceva

mevr. Megje van Deurzen

mevr. Nina Berkenbosch

dhr.    Hans Ultee

mevr. Lotje Stremmelaar en mevr. Ilse van de Kuil

mevr. Ingrid Jager en dhr.  Willem Muilenburg

mevr. Carla Bransen en dhr.   Willem Muilenburg

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

onderwijsassistente groep 1/2: mevr. Valentina Sharif

onderwijsassistente groep 1/2: mevr. Monique van Oirschot

leerkrachtondersteuner groep 3: mevr. Susan van Bemmel

onderwijsassistente groep 4 en 4/5: mevr. Manon Hoogendoorn

leerkrachtondersteuner groep 6b :mevr. Anouk Willemse

 

Vakleerkracht gymnastiek         

 

mevr. Celesta Jagers en mevr. Moniek Jansen

Ondersteunend personeel

 

Intern begeleiders

 

 

 

Conciërge

Logopedie

Schoolmaatschappelijk werk

Orthopedagoog

Onderwijssecretaresse

Psychologisch assistente

cesar therapeute

creatief therapeute

groep 1 t/m 6 mevr. Willie Steenhuis

groep 6A mevr. Megje van Deurzen

groep 6/7, 7 A en 7 B mevr. Jonne de Jong

groep 8 mevr. Elise Kasse-Goud

dhr. Paul Boon

mevr. Elly de Graaf  

mevr. Cynthia van Lieshout 

mevr. Hilde de Vroomen en mevr. Megje van Deurzen

mevr. Jolande Griffioen

mevr. Marijke Verheul

mevr. Carla van Keeken  en mevr. Froukje de Klein

mevr. Pauline Kraaikamp             

Directie

 

Adjunct directeur

Directeur

mevr. Jonne de Jong

dhr. Ed van der Hooft

Stagiaires
De Luc Stevensschool biedt plaats aan stagiaires van de PABO, de Academische Leraren opleiding , het ROC (onderwijsassistenten), het HBO (logopedie, cesartherapie, creatieve therapie en lichamelijke opvoeding) en het Conservatorium en de Universiteit van Utrecht. De begeleiding vindt plaats door de Schoolopleider, de betreffende groepsleerkracht, de vakleerkracht, de creatief therapeut, de logopedist of de orthopedagoog.

Vervanging
Ziekte of verlof van leerkrachten wordt gemeld bij de SPO. Deze probeert een vervanger te vinden. Wanneer deze niet gevonden wordt, trachten we de problemen zoveel mogelijk intern op te lossen. Dit is niet altijd mogelijk. In die gevallen krijgt uw kind een brief mee naar huis dat het de komende dag(en) niet op school opgevangen kan worden. Wanneer dat onoverkomelijke problemen thuis geeft, kunt u contact opnemen met de directeur, waarna uw kind altijd in een andere groep opgevangen kan worden.