De zorg voor de kinderen

Leerlingenzorg
Net als op de meeste basisscholen wordt een kind gedurende zijn gehele schoolloopbaan door ons gevolgd. Wij doen dat met behulp van het methode gebonden toetsen, het cito-leerlingvolg-systeem, observaties en eventueel met video-opnamen.

 

Leerlingenzorg
Net als op de meeste basisscholen wordt een kind gedurende zijn gehele schoolloopbaan door ons gevolgd. Wij doen dat met behulp van het methode gebonden toetsen, het cito-leerlingvolgsysteem, observaties en eventueel met video-opnamen.

Het leerlingvolgsysteem
Twee keer per jaar worden alle leerlingen getoetst op verschillende onderdelen van het leerproces. Wij volgen daarbij de afspraken die binnen ons Bestuur gemaakt zijn. Wij maken daarvoor gebruik van de CITO toetsen voor speciale kinderen. De resultaten hiervan worden verwerkt in het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen we direct zien of een kind voldoende vooruitgang boekt. Als dat niet het geval is proberen we erachter te komen waardoor dat komt. Soms is een aanvullende test nodig. In de rapporten die u twee keer per jaar kunt bespreken en meenemen worden deze gegevens genoteerd. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is naast het leerlingvolgsysteem ook een nieuw digitaal kindvolg-systeem ingevoerd. Met behulp van het programma Parnassys worden ook alle verslagen digitaal verwerkt en opgeslagen.

De leerlingenbesprekingen
De groepsleerkracht maakt 2 keer per jaar een uitgebreid verslag over uw kind om leren en gedrag goed in kaart te brengen. Dit verslag wordt besproken door de leerkracht en de intern begeleider. In de leerlingenbespreking wordt nog eens extra nagegaan of de ontwikkeling van ieder kind volgens verwachting verloopt, zorgen baart, of dat een kind zich beter ontwikkelt dan aanvankelijk werd verwacht. Er wordt gekeken naar leervorderingen en naar sociaal-emotionele vorderingen. In deze bespreking wordt ook besloten of een kind voor behandeling wordt aangemeld bij de logopediste of creatieve therapeute.    

Bij complexe problemen wordt de hulp van de orthopedagoge, de maatschappelijk deskundige of de schoolarts ingeroepen. Periodiek de vorderingen van uw kind volgen en daar handelingsadviezen voor de leerkracht aan koppelen zal de komende jaren uitmonden in een ontwikkelingsperspectief . De school volgt hierbij de landelijke ontwikkelingen op de voet. Voor ieder kind dat op een school voor speciaal basisonderwijs wordt aangemeld geldt dat er binnen 6 weken een OPP wordt  opgesteld.

 

Commissie van Begeleiding

Bij inzet van extra ondersteuning voor de leerling - ondersteuning die aanvullend is op de reguliere leerlingenzorg - zal in bovengenoemde gevallen contact worden opgenomen met ouders door een lid van de Commissie voor Begeleiding.  De CvB monitort de ontwikkeling van de kinderen. Indien uw kind op de bespreeklijst staat, zal u na afloop hiervan over de voortgang worden geïnformeerd.

Extra onderzoek

Soms zal het nodig zijn om extra onderzoek te doen om erachter te komen waarom het leren op bepaalde gebieden maar niet wil lukken. Voor allebei de onderzoeken hieronder geldt dat wij daarvoor eerst toestemming aan u vragen. Tijdens de intake vragen wij hiervoor uw toestemming. Dit onderzoek kan bestaan uit:

 

Psychologisch onderzoek

De orthopedagoge onderzoekt de denkactiviteiten van het kind en vergelijkt ze met die van zijn leeftijdgenoten. Zij gebruikt hiervoor verschillende tests. Ook probeert zij inzicht te krijgen in de gevoelswereld van het kind en de sociale beleving. Ook verricht zij haar onderzoek daar waar nodig in samenwerking met de creatief therapeut die dan aanvullend onderzoek doet.

 

Pedagogisch-didactisch onderzoek

De orthopedagoge doet een onderzoek, waarbij zij na gaat welke leerproblemen het kind heeft en hoe die zich uiten. Zij kijkt of het kind zich kan concentreren op de taak, of het er zin in heeft, of het zelfstandig tot oplossingen kan komen en wat voor soort fouten het maakt. Ook wordt gekeken hoe ver het kind is met de schoolvakken en hoe het kind zich opstelt t.o.v. volwassenen en andere kinderen. Kortom, zij probeert zich een beeld te vormen van het kind, zowel wat betreft leerprestaties als wat betreft gedrag. 

Medisch onderzoek

Soms hebben de ontwikkelingsproblemen een medische oorzaak. Dat is bijvoorbeeld het geval als een kind onvoldoende kan zien of horen. Als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn roept de schoolarts u en uw kind op om  onderzoek te doen. De kinderen die nieuw bij ons op school komen, worden voor een kennismakingsgesprek bij de schoolarts uitgenodigd.

 


Overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten   verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over deze POVO-procedure

Verwijzing naar voortgezet onderwijs
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vraagt van onze kinderen speciale zorg. De procedure ziet er als volgt uit:

september-oktober: informatieavond voor ouders en kinderen voor het komende jaar in verband met de schoolkeuze.

September – oktober:
- afname van de WISC III test bij alle kinderen van groep 8   
- afname van CITO -toetsen 
- afname van leestoetsen
- afname van het Drempelonderzoek

Oktober-november: Adviezen worden geformuleerd, na overleg tussen leerkracht, Intern Begeleider,orthopedagoog en de directeur.

December: voorlopig advies wordt aan ouders en kinderen kenbaar gemaakt.

Februari: Leerlingen en ouders kunnen zich tijdens de Open Dagen van het V.O. oriënteren op een mogelijke Schoolkeuze.

Maart-april: In een enkel geval kan het zijn dat het voortgezet onderwijs een kind uitnodigt voor een aanvullende test.

Mei: Ouders ontvangen bericht of een leerling is aangenomen door de school van hun keuze


Uitstroom voortgezet onderwijs
In onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen over de uitstroom:
Naar welk type onderwijs stromen onze leerlingen uit

  2010-20112011-2012 2012 - 2013
ZMLK -    
Praktijkonderwijs 5    
ZMOK/ ASS -    
VMBO/LWOO 9    
 VMBO regulier  6