De resultaten van het onderwijs

De Luc Stevensschool richt zich op het bereiken van zo goed mogelijke resultaten. Daarom houden wij nauwgezet de resultaten van onze leerlingen bij, onder andere met behulp van het leerlingvolgsysteem, toetsen, testen en leerlingenbesprekingen.
Het resultaat van ons onderwijs bestaat niet alleen uit de vorderingen voor de leervakken. Het gaat om de totale ontwikkeling van de leerling. Dus ook om sociale vaardigheden, het gedrag, creativiteit, de werkhouding, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Bijhouden van vorderingen
Observaties en resultaten van toetsen vinden hun weerslag in een uitgebreid rapport, waarop u tijdens de rapportage- ouderavonden een toelichting krijgt.
Tweemaal per jaar ontvangen ouders een schriftelijk rapport. Daaraan voorafgaand krijgen zij een toelichting op het rapport tijdens een rapportavond. Het rapport wordt op school door de leerkracht met de ouders besproken> U ontvangt het rapport ter voorbereiding op het gesprek al eerder. 

Het Leerlingvolgsysteem omvat de volgende methode-onafhankelijke toetsen:
 - technisch lezen;
 - spelling;
 - rekenen;
 - woordenschat;
 - begrijpend lezen.
 - kleutertoetsen

Het doel van deze toetsen is enerzijds het bijhouden van de vorderingen van de kinderen en anderzijds het op grond van de toetsresultaten bijstellen van het onderwijsaanbod voor een kind.
Door het gebruik van methode onafhankelijke toetsen, zijn we in staat om de resultaten van de kinderen te vergelijken met de kinderen in het reguliere onderwijs. 

Eindonderzoek
Voordat een kind van groep 8 de Luc Stevensschool verlaat, vindt er een eindonderzoek plaats. Dit is nodig om te bepalen welke vorm van vervolgonderwijs voor het kind het meest geschikt is.
Voor de ouders van de schoolverlaters wordt een informatieavond gehouden, om hen te informeren over:
- het lesprogramma tijdens het laatste schooljaar;
- de individuele gesprekjes, die de orthopedagoog met elke leerling van groep  8 heeft;
- de toetsen, die het komende jaar worden afgenomen;
- adviesgesprekken betreffende het voortgezet onderwijs;
- de aanmelding bij de nieuwe school.

Gebleken is dat de meeste leerlingen uit groep 8 naar het Praktijk Onderwijs, of het VMBO (eventueel met leerwegondersteuning) gaan.