De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Kwaliteitszorg binnen de SPO Utrecht
Elke SPO-basisschool werkt aan kwaliteitszorg. Dit betekent dat de school werkt aan ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan ook goed vastgelegd worden. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij een goede school, hoe zorgen we ervoor dat we die kwaliteit ook leveren, en door de jaren heen vasthouden?
Hiermee sluiten de scholen ook aan bij de eisen van de Onderwijsinspectie.

Samen werken aan kwaliteitszorg binnen het bestuur 
De SPO-scholen werken ook samen aan kwaliteitszorg en worden daarbij ondersteund door de SPO-werkgroep Kwaliteitszorg, bestaande uit een aantal directeuren, de algemene directie en externe adviseurs. In het schooljaar 2006/2007 wordt voor het eerst gewerkt met het nieuwe systeem voor kwaliteitszorg. Hierover is ook overleg gevoerd met de Inspectie van het onderwijs.
Het SPO-systeem voor kwaliteitszorg maakt enerzijds gebruik van een aantal feitelijke gegevens van de school (bijv. de leerling-resultaten). Voorts wordt gewerkt met vragenlijsten voor personeel, die ingaan op de wijze van lesgeven, de inhoud van het onderwijs en het pedagogisch klimaat. Vanaf 2007 komen er ook vragenlijsten die de waardering en tevredenheid peilen bij kinderen, ouders en personeel.
Op basis van deze gegevens kan de directeur een analyse maken hoe de school er voor staat. Deze analyse is weer het uitgangspunt voor schoolontwikkeling.

Kwaliteitszorg op onze school
Op de Luc Stevensschool wordt gedurende het komende jaar niet alleen aan bovenstaande zaken gewerkt. Al een aantal jaren wordt er in de school hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs aan onze kinderen te verbeteren. Voor komend schooljaar leggen wij de accenten op de volgende top 10 aan onderwerpen:

  1. Invoering van een nieuwe methode voor Spelling.
  2. Ivoering van de schrijfmethode Novoscript in de groepen 1 t/m 4.
  3. Ivoering van de module democratisch burgerschap van het programma de Vreedzame school.
  4. Ivoering van het kindvolgsysteem Parnassys.
  5. Het project Afstemming, waaronder bijvoorbeeld het bespreken van het ontwikkelings-perspectief valt.
  6. Ouderactiviteiten ter vergroting van ouderbetrokkenheid.
  7. Invoering van het pestprotocol.
  8. Afname vragenlijsten kwaliteitszorg.
  9. Voorbereiding verhuizing richting de Anne Frankschool, februari 2013.
  10. Beleid gericht op Kunst en Cultuur.