Passend Onderwijs

Het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
De Luc Stevensschool vormt samen met de reguliere openbare basisscholen het Openbaar Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School in de stad Utrecht. Het Openbaar Speciaal BasisOnderwijs (SBO) heeft als functie, het geven van onderwijs aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden.

Het Openbaar Samenwerkingsverband heeft ten behoeve van leerlingen met problemen een zorgstructuur ingericht, waarbij een Zorgplatform de inzet van schooloverstijgende zorgvoor-zieningen coördineert.

Uw kind is enige tijd geleden aangemeld bij het Zorgplatform. Vervolgens heeft de basisschool van uw kind een extra inspanning geleverd om te proberen uw kind binnen het reguliere onderwijs te houden. Inmiddels is duidelijk dat uw kind beter af is op een school voor speciaal (basis) onderwijs en daarom heeft de Permanente Commissie Leerlingenzorg (P.C.L.) een beschikking afgegeven. Met deze beschikking kan uw kind worden geplaatst op de Luc Stevensschool.

Tijdelijke PCL beschikking
In geval van twijfel kan de PCL een tijdelijke beschikking voor 1 of 2 jaar verlenen.
Plaatsing met een tijdelijke beschikking heeft tot doel om tijdens dat jaar vast te stellen of een kind in de sbo-school voldoende geholpen kan worden. Tijdens het jaar wordt het kind  regelmatig geobserveerd.  De school verzamelt de nodige gegevens, zodat na een verblijf van 7 maanden het kind opnieuw kan worden aangemeld bij de PCL. De PCL kan besluiten het kind een definitieve beschikking te geven, de tijdelijke beschikking te verlengen of een kind door te verwijzen naar een andere vorm van speciaal onderwijs.

Jaarlijks advies
Jaarlijks wordt bepaald of een leerling in het Speciaal Basisonderwijs bij de Luc Stevensschool blijft, naar een andere vorm van Speciaal Onderwijs moet worden verwezen of in het regulier basis-onderwijs kan worden (terug)geplaatst.

Hierbij wordt gekeken naar:
- de vorderingen op leergebied, zoals vastgesteld aan de hand van het leerlingvolgsysteem;
- de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook worden de eventuele bevindingen van de orthopedagoog, de logopedist, de cesartherapeut en de creatief therapeut in de beslissing meegenomen. De school streeft ernaar om de kinderen terug te verwijzen naar het regulier basisonderwijs als dat mogelijk is. De intern begeleider gaat hiertoe gesprekken aan met leerkrachten en ouders.
Voor ieder kind wordt twee keer per jaar een ontwikkelingsperspectief op- en vastgesteld. Bovenstaande zaken krijgen hier een plaats en worden met ouders/verzorgers besproken.

Leerlingen met Leerlinggebonden financiering anders gezegd: het Rugzakje.
Hoewel voor leerlingen met specifieke behoeften geen plaatsingsplicht is, hanteren we de SPO missie: "Dichtbij de basis, speciaal als het moet" .  
Aangezien er allerlei factoren mee spelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging maken. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van de handicap en de extra onderwijsondersteuning die noodzakelijk is, spoort met de mogelijkheden van onze school. We zullen bekijken of onze school in staat is de goede onderwijskundige antwoorden te geven.

Uitgangspunten zijn hierbij het belang van het kind en onze mogelijkheden om het ontwikkelings-proces van het kind te ondersteunen. De directeur besluit uiteindelijk tot toelating of weigering, waarbij het hele team een advies geeft. We gaan er immers van uit dat bij toelating, de leerling de hele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn.