De School

a. Algemene schoolgegevens

 

Naam:                sbo Luc Stevensschool

Adres:                Marco Pololaan 485, 3526 GH Utrecht

Telefoon:            030 - 288 3276

E-mail:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website:             http://www.sbolucstevensschool.nl

                              

In geval van nood is de directeur via de mobiel te bereiken: 06 - 130 132 79

 

Bestuur (bevoegd gezag)

Naam:                Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht

Adres:                Postbus 9315, 3506 GZ Utrecht

Kaap Hoorndreef 36, 3563 AT Utrecht

Telefoon:           030-265 26 40

E-mail:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website:             www.spoutrecht.nl

 

Schooltijden

Groep 1 t/m 4: maandag, dinsdag, donderdag: 08:30 - 14.45
              woensdag: 08:30 - 12:15 en vrijdag 08:30 - 12:00

 

Groep 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:30-14:45
             woensdag: 08:30-12:15

Directie

Directeur: dhr. Ed van der Hooft

Adjunct directeur: mevr. Jonne de Jong

b. Ligging van de school

De Luc Stevensschool is een middelgrote openbare basisschool voor speciaal basisonderwijs. De Luc Stevensschool is gevestigd in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. In 2014 is ons nieuwe schoolgebouw geopend.

c. School grootte en groepsindeling

Het schooljaar 2015-2016 starten wij met 13 groepen en 172 leerlingen. Op dit moment hanteren we de maximale schoolgrootte op 196 leerlingen. Gemiddeld zitten er 13 leerlingen in één klas met een maximum van 16.

 

 

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Groep 1 / 2 A

Groep 1 / 2 B

Groep 3

Groep 4

Groep 4 / 5

Groep 5

groep 6 A

groep 6 B

 

Groep 6 / 7

Groep 7

Groep 7

Groep 8 A

Groep 8 B

 

 

Ouders en school

Medezeggenschapsraad en ouderraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders / verzorgers en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Samenstelling Medezeggenschapsraad:

Namens de ouders/verzorgers:

·         Michel à Demey  groep 6 A 

·         Jantinus àKimon groep 7 B

·         Yvonne à Lieke groep 1/ 2 A

Namens het team:

·         Mevr. Anouk Willemse, voorzitter

·         Dhr.   Willem Muilenburg, penningmeester en lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad SPO

·         Mevr. Susan van Bemmel, secretaris

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten met betrekking tot:

a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
b. vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan;
c. vaststelling of wijziging van het MR-schoolreglement;
d.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders/verzorgers
     van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en        
    welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;
f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als
   bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving
   indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de
   schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd
   onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
   geconfronteerd;
g.de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met
    een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen
    de fusie effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs;
i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich
    op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op
    grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs.

Ouderraad
Ook heeft de Luc Stevensschool een ouderraad. De ouderraad organiseert door het jaar heen festiviteiten zoals de Sinterklaas- en de Kerstviering en het Paasfeest. Ouders helpen als de schoolfotograaf op school is, bij het afscheid van groep 8 en bij excursies en uitjes enzovoort.

 

De ouderraad bestaat uit:

·         Ellis, moeder van Jack en Jay Huisman

·         Jaqueline Sluyk, moeder van Romaysa

·         Fatima Mouddou, moeder van Nassim

·         Gerda Scholten, moeder van Gijs

·         Chantal Kaspers, moeder van Romy

·         Annelous, moeder van Jaimy

Ingrid Willekers, leerkracht

Waar de school voor staat

a. Missie en visie van de school

De Luc Stevensschool biedt een kind zoveel mogelijk dat wat hij of zij nodig heeft. Onderwijs op maat, denken in mogelijkheden, een veilige leeromgeving en naast kennisdoelen, ook aandacht voor sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Hiermee willen we een kind (weer) plezier in het leren geven. Het niveau waarop de kinderen werken is evenals de instructie aangepast aan de kinderen. In de meeste gevallen sluiten we aan op het kennisniveau van het kind. Het aanbod aan leerstof is gelijk aan de reguliere basisschool en kunnen we aanbieden. We hanteren hiervoor de begrippen van Luc Stevens; de naamgever van onze school.

 

                               Relatie → Ik kan het samen

                               Autonomie → Ik kan het zelf

                               Competentie → ik kan het.

 Dit uit zich in de volgende belangrijke doelen, te weten:

 

 1. De school is een veilige plek
 2. We gaan op een goede manier met elkaar om
 3. We helpen de kinderen en houden rekening met onderlinge verschillen
 4. We werken naar zelfstandigheid van de kinderen
 5. We gaan uit van de mogelijkheden van een kind
 6. We werken aan een goed schoolklimaat
 7. We houden ons aan regels en afspraken
 8. We zijn duidelijk, consequent en streng als dat nodig is.

 Aangezien het gaat om een gemeenschap gelden bovenstaande zaken ook voor ouders en personeelsleden van de school.

 De Luc Stevensschool valt onder het bestuur van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO). Ze wordt controleerbaar en democratisch bestuurd. Door goede samenwerking met de medezeg-genschapsraad (MR), hebben ouders een stem in de totstandkoming van het schoolbeleid.


b. Doelstellingen van de school

 

De school is een plek waar we ons veilig voelen.

Om plezier in school te krijgen moet een kind zich veilig voelen. Een kind moet het gevoel hebben dat het serieus genomen wordt en dat er naar hem wordt geluisterd. Een kind moet weten dat de leerkracht er voor hem is en dat deze het vertrouwen heeft in de mogelijkheden van zijn verdere ontwikkeling. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan kan een kind ook werkelijk tot goed leren komen. Een goede sfeer in de school is hierbij heel belangrijk. Om die te bereiken wordt aan de volgende zaken extra aandacht besteed.

 

We gaan op een goede manier met elkaar om.

Veel kinderen vinden het soms moeilijk om op een goede manier met  elkaar om te gaan. Ze maken ruzie of trekken zich juist terug, ze zijn brutaal of durven juist niets te zeggen. Om goed met elkaar om te gaan is het van belang, dat ze hun eigen gevoelens en die van anderen leren herkennen en dat ze leren om zich te beheersen. Om de kinderen hierbij te helpen gebruiken we op school een  speciaal lesprogramma:   ”De Vreedzame School”. Komend schooljaar besteden we extra aandacht aan het buitenspelen.

Wij helpen onze kinderen en houden daarbij rekening met de verschillen die er tussen hen bestaan.

Over leerkrachten kan je niet spreken zonder daar leerlingen bij te denken en omgekeerd. Leerlingen hebben het vertrouwen van leerkrachten nodig dat het zal lukken. Leerkrachten die met hun geduld, hun goede vragen naar de problemen die je als leerling met je werk kunt hebben, hun goede reactie op het goede moment, er voor zorgen dat je als leerling weer verder kunt.

 

We geven onze leerlingen steun in hun groei naar zelfstandigheid.

Wij zijn gewend om kinderen die ergens moeite mee hebben te helpen. Wij nemen dus als volwassenen een deel van de taak of het probleem van het kind over. Dit is soms nodig. Sturen in de ontwikkeling van uw kind vinden wij van belang.  Leren komt vaak alleen op gang met een goede begeleiding, maar wij willen hen niet van ons afhankelijk laten zijn. We proberen kinderen wel uit te dagen zichzelf te helpen. Wij zijn er voor hen wanneer dit nodig is. Een duidelijke structuur inclusief dagritme helpt de kinderen overzicht te krijgen over datgene wat er per dag plaatsvindt.

 

We gaan uit van een positieve, aanmoedigende en belonende aanpak, waarbij we de nadruk leggen op wat een kind juist wel kan.

Veel kinderen die op onze school komen, hebben het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden verloren. Ze denken vaak dat het leren van schoolzaken als lezen, taal en rekenen toch niet gaat lukken. Wij zien het als onze taak, kinderen dingen te laten doen waar ze goed in zijn . Daardoor groeit hun  zelfvertrouwen. We dagen kinderen uit om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren, zodat ze trots zijn op hun eigen vorderingen.

 

We werken met zijn allen aan een goed schoolklimaat.

Wij streven naar een schoolklimaat waarbinnen iedereen: leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig kunnen voelen. Daarvoor gelden er in de school regels en afspraken waar een ieder zich aan dient te houden.

 

We houden ons aan regels en afspraken.

Zonder regels hebben de kinderen geen houvast en zonder houvast kan een kind zich niet veilig voelen. Een kind moet weten waar de grenzen liggen, tot hoe ver het kan gaan. Daarom hebben wij regels en maken we samen met kinderen afspraken. Deze regels en afspraken gelden voor de hele school en worden regelmatig in alle groepen herhaald en besproken.

 

We zijn duidelijk, consequent en streng als het nodig is

Soms vinden kinderen dat moeilijk en daarom zijn er ook duidelijke afspraken over wat er gebeurt als kinderen zich ondanks alle inspanningen, begeleiding en begrip toch sprake is van het grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag is niet te tolereren en we treden streng op om kinderen tegen zichzelf en anderen te beschermen. Immers ons 1ste uitgangspunt is namelijk dat we onszelf veilig voelen.  U mag als ouder/verzorger van ons verwachten dat wij u hierbij betrekken, want het is van belang dat de school en de opvoeders gezamenlijk optrekken en helder optreden. We maken afspraken en deze leggen we dan in een verslag vast waarbij we u en uw kind vragen dit voor gezien te tekenen.  Sbo Luc Stevensschool is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn onder andere:

 

·         Pesten; we hanteren een pestprotocol.

·         Vernielingen.

·         Grof uitschelden van een leerling of volwassene.

·         Fysiek geweld in de beleving van de leerkracht.

 Om willekeur tegen te gaan maken we gebruik van stappenplannen en vaste procedures.    

 Kleding personeel, ouders en kinderen

Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.

 Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.

 

De organisatie van het onderwijs

4. Ons onderwijs

a. Toetsen en Leerlingvolgsysteem

Opbrengstgericht werken en kwaliteitszorg zijn kenmerken voor de manier waarop wij ons onderwijs willen realiseren en optimaliseren. Om dit te bereiken en meetbaar te maken gebruiken wij toetsen en een leerlingenvolgsysteem.

Toetsing

Bij opbrengstgericht werken gaat het om systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen. Dat betekent dat wij doelen stellen en ernaar streven de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen met een samenhangend systeem van toetsen en observatie-instrumenten.

Leerlingvolgsysteem

De Luc Stevensschool gebruikt het leerlingvolgsysteem Parnassys en het Cito -Leervolgsysteem.

b. Onderwijsaanbod

Vakken
Hieronder vindt u de vakken die wij geven:

·         Nederlandse taal (mondelinge taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en schrijven)

·         Rekenen en wiskunde

       Wereldoriëntatie/ thematisch werken

·         Aardrijkskunde

·         Geschiedenis

·         Verkeer

·         Natuur

·         Maatschappelijke verhoudingen

·         Kennis van de geestelijke stromingen (voorbereiding op de multiculturele samenleving)

·         Engels

·         techniek

·         Spel en beweging

·         Beeldende vorming

·         Muzikale vorming

·         Gymnastiek 

 Extra of bijzondere activiteiten tijdens of buiten schooltijd

 

schoolzwemmen

Dit schooljaar zwemmen alle leerlingen van de groepen  4 en 5. Maandag 31 augustus is de eerste zwemles. Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen in ieder geval het diploma A halen.


 De kinderen zwemmen in Den Hommel op maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur.  Ze worden met een bus opgehaald en weer teruggebracht naar school.

 

gymrooster schooljaar 2015-2016

 

Ma

Di

Wo

Don

Vrij

8.30-9.15

 

 

8a

4/5

8B

3

9.15-10.00

 

8B

4

8A

4

10.00-10.15

 

 

 

 

 

10.15-11.00

 

6a

 

3

7b

4/5

11.00-11.45

 

6b

5

7

5

11.45-12.30

 

 

 

 

 

12.30-13.15

 

6/7

 

6b

 

13.15-14.00

 

7b

 

6a

Int

vak

14.00-14.45

 

7a

 

6/7

Int

vak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijzondere activiteiten

·         schoolbiologie door onder andere een bezoek aan en het onderhouden van schooltuinen en  deelname aan projecten van de Dienst Natuur en Milieu Educatie

·         bezoek aan het Vogelnest voor de groepen 1 t/m 3;

·         deelname aan projecten van het UCK (schouwburgbezoek en museumbezoek);

·         sport- en spelletjesdag bijv. Koningsdag;

·         schoolreis en / of schoolkamp;

·         Sinterklaasfeest, met ontvangst van Sint op school;

·         De jaarlijkse Kerstviering;

·         Suikerfeest en het Offerfeest;

·         bezoeken aan scholen voor  vervolgonderwijs voor de leerlingen van groep 8;

·         afscheidsfeest voor de leerlingen van groep 8 en

·         deelname aan het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8.

 

Alle hierboven vermelde activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de teamleden.

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Op de Luc Stevensschool staat het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling centraal. Een ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een langere periode en zegt iets over het verwachte uitstroomniveau van een leerling. Het bestaat uit drie onderdelen: een profiel, een perspectief en een leerroute. Ieder half  jaar wordt het OPP van een leerling opnieuw bekeken en daar waar nodig bijgesteld. Ouders worden hier dan tijdens de rapportbesprekingen van op de hoogte gebracht. Aangezien het OPP een wettelijk document is, vragen wij u om deze dan ook te ondertekenen voor gezien. 

·         Het OPP beschrijft de persoonlijke kenmerken en de huidige situatie van een leerling. Naast IQ en basisvaardigheden worden ook de onderwijsbehoeften in beeld gebracht. En wordt aangegeven wat de doelen zijn voor een komende periode van een half jaar.

·         Het OPP geeft ook een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een langere periode, gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau. Het perspectief geeft aan wat wij verwachten dat de leerling gaat leren op school en bevat daarom doelstellingen voor alle leergebieden.

·         Het OPP beschrijft in algemene lijnen naar welk streefniveau op verschillende ontwikkel-gebieden we toewerken met de leerling. De leerroute is de weg naar de te bereiken doelen om te komen op het niveau waar de leerlingen naartoe worden begeleid. Dit is de inhoud van het onderwijsprogramma.

 De inhoud van de routes (Praktijkonderwijs, VMBO met Leerwegondersteuning of VMBO regulier) zijn beschreven op de volgende onderdelen:

 

 • didactisch
 • sociaal emotioneel
 • leren leren
 • onderwijsinhoud/leerlijn

De zorg voor de kinderen

Leerlingenzorg
Net als op de meeste basisscholen wordt een kind gedurende zijn gehele schoolloopbaan door ons gevolgd. Wij doen dat met behulp van het methode gebonden toetsen, het cito-leerlingvolg-systeem, observaties en eventueel met video-opnamen.

 

Leerlingenzorg
Net als op de meeste basisscholen wordt een kind gedurende zijn gehele schoolloopbaan door ons gevolgd. Wij doen dat met behulp van het methode gebonden toetsen, het cito-leerlingvolgsysteem, observaties en eventueel met video-opnamen.

Het leerlingvolgsysteem
Twee keer per jaar worden alle leerlingen getoetst op verschillende onderdelen van het leerproces. Wij volgen daarbij de afspraken die binnen ons Bestuur gemaakt zijn. Wij maken daarvoor gebruik van de CITO toetsen voor speciale kinderen. De resultaten hiervan worden verwerkt in het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen we direct zien of een kind voldoende vooruitgang boekt. Als dat niet het geval is proberen we erachter te komen waardoor dat komt. Soms is een aanvullende test nodig. In de rapporten die u twee keer per jaar kunt bespreken en meenemen worden deze gegevens genoteerd. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is naast het leerlingvolgsysteem ook een nieuw digitaal kindvolg-systeem ingevoerd. Met behulp van het programma Parnassys worden ook alle verslagen digitaal verwerkt en opgeslagen.

De leerlingenbesprekingen
De groepsleerkracht maakt 2 keer per jaar een uitgebreid verslag over uw kind om leren en gedrag goed in kaart te brengen. Dit verslag wordt besproken door de leerkracht en de intern begeleider. In de leerlingenbespreking wordt nog eens extra nagegaan of de ontwikkeling van ieder kind volgens verwachting verloopt, zorgen baart, of dat een kind zich beter ontwikkelt dan aanvankelijk werd verwacht. Er wordt gekeken naar leervorderingen en naar sociaal-emotionele vorderingen. In deze bespreking wordt ook besloten of een kind voor behandeling wordt aangemeld bij de logopediste of creatieve therapeute.    

Bij complexe problemen wordt de hulp van de orthopedagoge, de maatschappelijk deskundige of de schoolarts ingeroepen. Periodiek de vorderingen van uw kind volgen en daar handelingsadviezen voor de leerkracht aan koppelen zal de komende jaren uitmonden in een ontwikkelingsperspectief . De school volgt hierbij de landelijke ontwikkelingen op de voet. Voor ieder kind dat op een school voor speciaal basisonderwijs wordt aangemeld geldt dat er binnen 6 weken een OPP wordt  opgesteld.

 

Commissie van Begeleiding

Bij inzet van extra ondersteuning voor de leerling - ondersteuning die aanvullend is op de reguliere leerlingenzorg - zal in bovengenoemde gevallen contact worden opgenomen met ouders door een lid van de Commissie voor Begeleiding.  De CvB monitort de ontwikkeling van de kinderen. Indien uw kind op de bespreeklijst staat, zal u na afloop hiervan over de voortgang worden geïnformeerd.

Extra onderzoek

Soms zal het nodig zijn om extra onderzoek te doen om erachter te komen waarom het leren op bepaalde gebieden maar niet wil lukken. Voor allebei de onderzoeken hieronder geldt dat wij daarvoor eerst toestemming aan u vragen. Tijdens de intake vragen wij hiervoor uw toestemming. Dit onderzoek kan bestaan uit:

 

Psychologisch onderzoek

De orthopedagoge onderzoekt de denkactiviteiten van het kind en vergelijkt ze met die van zijn leeftijdgenoten. Zij gebruikt hiervoor verschillende tests. Ook probeert zij inzicht te krijgen in de gevoelswereld van het kind en de sociale beleving. Ook verricht zij haar onderzoek daar waar nodig in samenwerking met de creatief therapeut die dan aanvullend onderzoek doet.

 

Pedagogisch-didactisch onderzoek

De orthopedagoge doet een onderzoek, waarbij zij na gaat welke leerproblemen het kind heeft en hoe die zich uiten. Zij kijkt of het kind zich kan concentreren op de taak, of het er zin in heeft, of het zelfstandig tot oplossingen kan komen en wat voor soort fouten het maakt. Ook wordt gekeken hoe ver het kind is met de schoolvakken en hoe het kind zich opstelt t.o.v. volwassenen en andere kinderen. Kortom, zij probeert zich een beeld te vormen van het kind, zowel wat betreft leerprestaties als wat betreft gedrag. 

Medisch onderzoek

Soms hebben de ontwikkelingsproblemen een medische oorzaak. Dat is bijvoorbeeld het geval als een kind onvoldoende kan zien of horen. Als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn roept de schoolarts u en uw kind op om  onderzoek te doen. De kinderen die nieuw bij ons op school komen, worden voor een kennismakingsgesprek bij de schoolarts uitgenodigd.

 


Overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten   verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over deze POVO-procedure

Verwijzing naar voortgezet onderwijs
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vraagt van onze kinderen speciale zorg. De procedure ziet er als volgt uit:

september-oktober: informatieavond voor ouders en kinderen voor het komende jaar in verband met de schoolkeuze.

September – oktober:
- afname van de WISC III test bij alle kinderen van groep 8   
- afname van CITO -toetsen 
- afname van leestoetsen
- afname van het Drempelonderzoek

Oktober-november: Adviezen worden geformuleerd, na overleg tussen leerkracht, Intern Begeleider,orthopedagoog en de directeur.

December: voorlopig advies wordt aan ouders en kinderen kenbaar gemaakt.

Februari: Leerlingen en ouders kunnen zich tijdens de Open Dagen van het V.O. oriënteren op een mogelijke Schoolkeuze.

Maart-april: In een enkel geval kan het zijn dat het voortgezet onderwijs een kind uitnodigt voor een aanvullende test.

Mei: Ouders ontvangen bericht of een leerling is aangenomen door de school van hun keuze


Uitstroom voortgezet onderwijs
In onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen over de uitstroom:
Naar welk type onderwijs stromen onze leerlingen uit

  2010-20112011-2012 2012 - 2013
ZMLK -    
Praktijkonderwijs 5    
ZMOK/ ASS -    
VMBO/LWOO 9    
 VMBO regulier  6    

 

Uw kind aanmelden

Afspraak aanmeldingsgesprek
Om uw kind aan te melden op de Luc Stevensschool maakt u een afspraak met de orthopedagoog van de school, mevr. Hilde de Vroomen. Op school krijgt u een rondleiding en volgt er een oriënterend gesprek. De school informeert de ouders over wat zij van de school kunnen verwachten en wat de school van de ouders verwacht. Als u besluit uw kind aan te melden ontvangt u meer informatie over de procedure. De Luc Stevensschool maakt deel uit van Stichting  SWV PO Utrecht http://www.swvutrechtpo.nl

 Voorbereiding plaatsing

Ter voorbereiding van de plaatsing leest de Interne Begeleider het dossier en maakt in het ontwikkelingsperspectief een samenvatting. Als uit de opgevraagde informatie blijkt dat de intern begeleider onvoldoende zicht heeft gekregen op de problematiek van het kind, dan nodigt zij de ouders uit en / of vraagt zij de diverse disciplines onderzoek te doen. De intern begeleider maakt voor de groepsleerkracht een voorlopig ontwikkelingsperspectief dat dienst doet als tijdelijk handelingsplan.
Er wordt een afspraak gemaakt voor uw kind om een ochtend te komen kennismaken.

Plaatsing
Het plaatsen van kinderen vindt in principe 3 keer per jaar plaats, te weten:

 - op de eerste dag na de zomervakantie.
 - op de eerste dag na de kerstvakantie.
 - en op 1 april.

De leerling wordt door de directeur in overleg met de orthopedagoog en de intern begeleider op grond van leeftijd, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling geplaatst.

Het Schoolteam

De inzet van personeel

Aan de Luc Stevensschool zijn de volgende functionele personeelsleden verbonden.

- De directie bestaande uit een adjunct-directeur en directeur.

- De groepsleerkrachten van  iedere  groep.  Soms zijn er twee leerkrachten  die samen de zorg hebben voor 1 groep. Het spreekt vanzelf dat zij regelmatig contact hebben met elkaar.

- De Intern begeleiders. Zij bewaken samen met de leerkrachten de voortgang van de leerlingen op school. Ze doen dat door de gemaakte testen van iedere leerling regelmatig te bespreken met de leerkracht en de andere zorgmedewerkers. Ook helpen ze de leerkrachten met het opstellen van leerprogramma's voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen.

- De orthopedagoge. Zij doet psychologisch onderzoek en bespreekt deze onderzoeken met ouders.

Lees meer...

De Ouders

Van ouders verwachten wij dat zij belangstelling tonen voor het wel en wee van hun kind bij ons op school. Immers samen werken aan het verder helpen van uw kind in zijn / haar ontwikkeling is van belang en stimuleert de motivatie van kinderen. Er is namelijk sprake van educatief partnerschap. Het bijwonen van diverse activiteiten waarvoor uitnodigingen worden verstuurd is belangrijk voor de informatie van de school naar de ouders toe. Ook de ouderavonden zijn belangrijke momenten om te komen en te praten over de ontwikkelingen van uw kind. Het is in het belang van uw kind dat de school  de ouders betrekt bij alles wat zich voordoet in de school. Wij houden u via de Nieuwsbrief zo goed mogelijk op de hoogte. Indien er zich bijzondere situaties voordoen vragen wij u dit tijdig aan ons te melden. Op onze school zijn we heel blij met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

a. Leerlingenbesprekingen en thema(koffie)ochtenden

Er zijn structurele contactmomenten waarop de voortgang van de leerling wordt besproken:

 

·         Aan het begin van het schooljaar: Op 10 september 2016 wordt u door de leerkracht uitgenodigd om op school te komen voor een 15 minutengesprek over uw kind. We noemen dit een omgekeerd oudergesprek waar we graag horen wat uw kind nodig heeft.

·         Rapportenavonden: 2 keer per jaar (4 februari 2016 en 27 juni 2016) worden de ouders uitgenodigd om naar aanleiding van het rapport te praten met de leerkracht over de vorderingen van hun kind. Wij vinden het van groot belang dat u dan naar school komt. Als u echt niet kunt, dan vragen we u zo spoedig mogelijk zelf een nieuwe afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.

·         Ouderavonden   (schoolverlaters) september/ december

·         Vreedzame Oudermiddag 2 keer per jaar, 11 november staat de eerste gepland.

·         Ouderraadbijeenkomsten 1 keer per 5 weken

·         Medezeggenschapsraadvergaderingen 1 keer per 7 weken

 

Inloopochtenden

Dit schooljaar zijn  er weer inloopochtenden in de klas van uw kind. U bent dan van harte welkom om samen met uw kind een les te volgen, een spelletje te spelen of een werkje te maken.

Deze ochtenden zijn er ongeveer 1 keer per  maand en is van 8.30-9.00 uur. U krijgt per keer een herinnering mee via uw kind of zie de agenda van de  nieuwsbrief

Oudercontactpersoon                                                                                                                            

Anouk Willemse is ook dit schooljaar weer oudercontactpersoon van de school. Maar zij is, anders dan vorig jaar, op donderdagmiddag van 14.15-14.45 uur aanwezig voor vragen, uw ideeën of een praatje in de ouderruimte.

 

Uw kind naar de klas brengen of ophalen                                                      

Om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van uw kind te vergroten vragen wij u om uw kind zelfstandig naar de klas te laten gaan. De kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 mogen nog wel naar binnen gebracht worden.  Na schooltijd vragen wij u om buiten te wachten of in de ouderruimte.  U kunt hier vanaf 14.30 uur terecht. De ouderruimte gebruiken we op de dag voor leeractiviteiten.

De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Kwaliteitszorg binnen de SPO Utrecht
 Elke SPO-basisschool werkt aan kwaliteitszorg. Dit betekent dat de school werkt aan ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan ook goed vastgelegd worden. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij een goede school, hoe zorgen we ervoor dat we die kwaliteit ook leveren, en door de jaren heen vasthouden?
Hiermee sluiten de scholen ook aan bij de eisen van de Onderwijsinspectie.

Lees meer...

De resultaten van het onderwijs

De Luc Stevensschool richt zich op het bereiken van zo goed mogelijke resultaten. Daarom houden wij nauwgezet de resultaten van onze leerlingen bij, onder andere met behulp van het leerlingvolgsysteem, toetsen, testen en leerlingenbesprekingen.
Het resultaat van ons onderwijs bestaat niet alleen uit de vorderingen voor de leervakken. Het gaat om de totale ontwikkeling van de leerling. Dus ook om sociale vaardigheden, het gedrag, creativiteit, de werkhouding, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Lees meer...

Samenwerking met andere instanties

Als SBO-school werkt de Luc Stevensschool nauw samen met de overige scholen van het samenwerkingsverband en waar nodig worden contacten onderhouden met protestants- christelijke en katholieke scholen.

Lees meer...

Namen en adressen

SPO Utrecht
Bestuur: Thea Meijer en Eric van Dorp
Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Ellen Groten
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht
Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 36 te Utrecht
Tel: 030 265 26 40
www.spoutrecht.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: Anouk Willemse

Jeugdarts

Caroline de Vries,

Jeugdarts KNMG

 

   

 

Gemeente Utrecht

   

 

Volksgezondheid

   

 

Jeugd Team 4

   

 

 

   

 

PostadresPostbus 2423, 3500 GK Utrecht

   

 

BezoekadresMarco Pololaan 10, 3526 GJ, Utrecht

   

 

Telefoon030-286 33 86 / 06 184 900 36

 

Inspectie van het onderwijs
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.onderwijsinspectie.nl
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis)

Vertrouwenspersoon SPO Utrecht
Mevr. A. de Klerk, 06-53441601
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voor het maken van een afspraak) 

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Ook voor vragen of meldingen over discriminatie en radicalisering kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur is alleen voor vertrouwenskwesties tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.

Samenwerkingsverband

De Luc Stevensschool maakt deel uit van Stichting  SWV PO Utrecht http://www.swvutrechtpo.nl

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postadres: Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderwijsgeschillen Bezoekadres:
Postbus 85191 Gebouw "Woudstede"
3508 AD Utrecht Zwarte Woud 2
Telefoon: 030 - 280 95 90 3524 SJ Utrecht

Schoolarts Tandwiel jeugdtandverzorging
Amazonedreef 43 Kanaalweg 17-i
3563 CA Utrecht 3526 KL Utrecht
Tel 030-2863010 030-2844810 / 06-22044641
www.tand-wiel.nl

 

Gemeente Utrecht, DMO U-Pas
Afdeling leerplicht DMO Gemeente Utrecht
Bezoekadres: Kaatstraat 1 U-pasbureau
Postadres: Postbus 2158 030-2865000
3500 GD  Utrecht www.u-pas.nl

Passend Onderwijs

Het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 
De Luc Stevensschool vormt samen met de reguliere openbare basisscholen het Openbaar Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School in de stad Utrecht.  Het Openbaar Speciaal BasisOnderwijs (SBO) heeft als functie, het geven van onderwijs aan leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden.

Het Openbaar Samenwerkingsverband heeft ten behoeve van leerlingen met problemen een zorgstructuur ingericht, waarbij een Zorgplatform de inzet van schooloverstijgende zorgvoor-zieningen coördineert.

Lees meer...

Overstap naar het V.O.

Overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over deze POVO-procedure

Verwijzing naar voortgezet onderwijs
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vraagt van onze kinderen speciale zorg. De procedure ziet er als volgt uit:

Lees meer...